Kursplan för läsåret 2002/2003
PRODUKTIONSLEDNINGMIO051
Production Management

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PS. Valfri för: M4. Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@iml.lth.se. Förkunskapskrav: Industriell ekonomi (minst 3p), MIO030 Material- och produktionsstyrning samt MIO021 Företagsorganisation. Rekommenderade förkunskaper: MAM025 Arbetsorganisation samt ytterligare en av kurserna MIO040 Industriell ekonomi FK eller MIO071 Ekonomi & handel. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Poängsumman av tentamen och praktikfall bestämmer slutbetyget. För att få tentera krävs godkända praktikfall. Webbsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education. Övrigt: Kursen får inte ingå i examen samtidigt med MIO130.

Mål
Kursens målsättning är att fördjupa förståelsen för produktionens och teknologins roll i företaget.

Innehåll
I industriföretagen blir beroendeförhållandet mellan produktionen och företagets egen produktutveckling allt starkare liksom relationerna till leverantörernas och kundernas delsystem. Begreppet "produktionsstrategi" har blivit viktigt. Det behandlas såväl i ett "perspektiv utifrån", dvs hur produktionen stöder företagets strategi, och i ett "perspektiv inifrån", dvs utformning av produktionens delsystem för att förverkliga och utveckla produktionsstrategin. Vidare ska kursen öka förståelsen för praktiskt beslutsfattande och användning av ekonomimodeller i dessa sammanhang. Kursen behandlar produktionsstrategier, kapacitetsutveckling, flexibilitet, "mager produktion" samt projektstyrning.

Litteratur
Hill, T.: Manufacturing Strategy, text and cases, Palgrave 2000. Kompendium. (Samtlig kurslitteratur kan ersättas enligt anvisningar vid kursstart.)