Kursplan för läsåret 2002/2003
INDUSTRIELL EKONOMI, FKMIO040
Managerial Economics, Advanced Course

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I2, M4PS, INEK4, TEMA3. Valbar för: K4Pd, K4Pk, K4Po. Valfri för: D5, E4, M4. Kursansvarig: Docent Ingvar Persson, Ingvar.Persson@iml.lth.se. Förkunskapskrav: Industriell ekonomi (minst 3 p). Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och omfattar 80 poäng. För godkänd tentamen krävs 40 p. För att få tentera fordras att samtliga praktikfall fullgjorts. Dessutom obligatoriska laborationer. Webbsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education. Övrigt: Kursen får inte ingå i examen samtidigt med kursen MIO201.

Mål
De grundläggande ekonomikurserna ger främst en begreppsapparat samt vissa grundläggande principer för behandling av ekonomiska problem. Avsnittet i fortsättningskursen ska på denna grund vara en problemorienterad fördjupning som ska ge kunskaper om och färdigheter i att behandla främst ekonomiska problem i företag.

Innehåll
Företagets ekonomistyrning. Internredovisning med kontoplaner, rapporter och analyser. Budgeteringsteknik och budgeteringsprocess. Aktivitetsbaserad styrning. Fördjupning i investeringskalkylering med hänsyn till skatt, finansiering, prisförändringar och riskkalkylering. Kvalitativa metoder vid bedömning. Investeringsprocessen. Konsumentmarknadsföring och industriell marknadsföring. Praktikfallsövningar. I kursen ingår större praktikfall. Syftet är att träna förmågan att göra ekonomiska bedömningar i komplicerade och verklighetsnära situationer. Ett praktikfall är datorbaserat.

Litteratur
Persson, I. & Nilsson, S-Å.: Investeringsbedömning, Liber, 1999. Prenkert, T.: Redovisning för internstyrning, Studentlitteratur 1998. Persson, I. och Asplund, C-J.; Introduktion till marknadsföring, avd f produktionsekonomi, LTH, 1998. Cooper, R. & Kaplan, R.S.: The Design of Cost management Systems, Prentice Hall, 1998; Kompendium i Industriell ekonomi FK. Samtlig litteratur kan ersättas enligt anvisningar vid kursstart.