Kursplan för läsåret 2002/2003
MATERIAL- OCH PRODUKTIONSSTYRNINGMIO030
Production and Inventory Control

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I2, M3PS, INEK3. Valfri för: M4. Kursansvarig: Professor Sven Axsäter, Sven.Axsäter@iml.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Teknologen ska ha fullföljt en kurs i industriell ekonomi (minst 3p), men tentamen måste ej vara avklarad. Grundläggande kunskaper i Matematisk statistik. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För erhållande av slutbetyg fordras att obligatoriska laborationer och praktikfall fullgjorts och godkänts. Webbsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education.

Mål
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper beträffande styrning och utformning av produktions- och lagersystem samt ge kännedom om olika metoder, rutiner och hjälpmedel.

Innehåll
Föreläsningar. Olika produktionsmiljöer, indelningsgrunder och begrepp. Planering av produktionssystemet. Produktionens styrande system. Prognosteknik. Lagerstyrning. Olika beordringssystem. Nettobehovsplanering. Kanban-system. Huvudplanering och detaljplanering. Implementering. Övningar. Räkneövningarna ägnas åt kvantitativ problemlösning inom de områden som behandlas på föreläsningarna. Laboration. Datorbaserat MPS-system. Obligatorisk inlämningsuppgift.

Litteratur
Axsäter, S.: Lagerstyrning. Studentlitteratur, 1991. Kompendiematerial.