Kursplan för läsåret 2002/2003
FÖRETAGSORGANISATIONMIO022
Management Organization

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I2, M3PS, INEK3, TEMA3. Valfri för: D4, E3, F3, K3, M4. Kursansvarig: Universitetslektor Carl-Johan Asplund, Carl_Johan.Asplund@iml.lth.se. Förkunskapskrav: Teknologen ska ha fullföljt en kurs i industriell ekonomi (minst 3p), men tentamen måste ej vara avklarad. Prestationsbedömning: Slutbetyget är en viktning av tentamen (60 %) och praktikfallsbetyget (40 %). Obligatoriska moment: lektionspraktikfall. Webbsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education. Övrigt: Kursen får inte ingå i examen samtidigt med kursen MIO201 Företagsadministration och företagsplanering.

Mål
Kursen Företagsorganisation har temat "Organisation och företagsstyrning". Under detta tema är kursens målsättning att ge kunskaper om och färdigheter i att behandla industriföretagets planering och planeringsmetoder på strategisk och taktisk nivå. I detta inkluderas organisationsplanering (utveckling av organisationsstruktur) på övergripande företagsnivå, men ej arbetsorganisation, som behandlas i en separat kurs. Den slutliga fallpresentationen görs m.h.a PowerPoint.

Innehåll
Kursen utgår från föreställningen att organisationsstruktur och planeringssystem utvecklas från och anpassas till företagets situation och affärsidé. Kursen behandlar den hierarkiska strukturen hos företagets planeringssystem (den hierarkiska strukturen betraktas därvid mer som ett analytiskt och pedagogiskt hjälpmedel än som en normativ utsaga), där olika planeringsnivåer urskiljs - strategisk, taktisk och operativ. Förståelse för sambandet mellan planering på olika nivåer och inom olika områden (produktion, ekonomi, marknad) är en väsentlig del av kursen.

Litteratur
Johnson, G & Scholes, K. Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall, 1999. Artiklar och praktikfallsmaterial.