Kursplan för läsåret 2002/2003
INDUSTRIELL EKONOMI AKMIO012
Managerial Economics, Basic Course

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M2, RH3, INEK3, TEMA3. Valbar för: B2, K2, K4Bt, K4Pd, K4Pk, K4Po. Valfri för: D4, E3, F3, W3. Kursansvarig: Mona Becker, mona.becker@iml.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatorisk inlämningsuppgift. Webbsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education. Övrigt: OBS! Endast en av kurserna MIO012, VBE011 eller VBE067 får ingå i examen.

Mål
Kursens mål är att ge teknologen en allmän ekonomisk översikt, ge en förståelse för hur olika delsystem i företaget samverkar samt förmåga att använda de ekonomiska modellerna och göra ekonomiska bedömningar med hänsyn till den helhet företaget utgör.

Innehåll
Efter en allmän introduktion om företaget som studieobjekt introduceras de grundläggande ekonomiska begreppen, modellerna och det ekonomiska styrsystemet. Produktkalkylering och investeringskalkylering behandlas ingående och kompletteras med lönsamhetsbedömning utifrån de använda modellerna. I externredovisningen görs en översiktlig genomgång av basplanen. Fokus ligger här mera på förståelse av företagets årsredovisning och att kunna genomföra en räkenskapsanalys. De ekonomiska avsnitten kompletteras med föreläsningar om företagets affärsidé, organisation, produktionsfunktion och marknadsföring.

Litteratur
Nilsson, S.Å. & Persson, I.: Investeringsbedömning, Liber 1999. Olsson, J. & Skärvad, P.H.: Företagsekonomi 99, Liber 1997. Möller, J. (red); Övningar i industriell ekonomi, Liber, 1998. (Samtlig litteratur kan ersättas av motsvarande enligt anvisningar vid kursstart). Kompendium.