Kursplan för läsåret 2002/2003
INGENJÖRSPROCESSENMIE006
The Art of Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: M1. Kursansvarig: Professor Gustaf Olsson, professor Mats Alaküla och professor Gunnar Bolmsjö. Prestationsbedömning: För att bli godkänd på kursen ska teknologen 1) närvara på vissa föreläsningar 2) författa en skriftlig rapport, som granskas vad gäller såväl innehåll som språkbehandling. Rapporten ska visa att teknologen kan använda programvara för informationssökning och ordbehandling, kalkyl, beräkning och ritning. Dessutom ska rapporten skrivas enligt de riktlinjer som föreläses på kursen. 3) göra en muntlig presentation av rapporten. Webbsida: http://www.iea.lth.se/ip.

Mål

Innehåll
Föreläsningar: Gästföreläsare ger introduktion till projektarbetets ämnesområde. Därtill föreläsningar om informationssökning, rapportskrivning, etik.

Litteratur
Pettersson, Gertrud -Gustaf Olsson -Mats Alaküla (1999), Teknisk rapportskrivning, IEA/LTH, Lund.