Kursplan för läsåret 2002/2003
MÄNNISKA - TEKNIK - ARBETEMAM661
Working Environment

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IP1. Kursansvarig: Lärare vid LTH Ingenjörshögskolan. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkänd presentation av projektrapporter (muntligt och skriftligt). Övrigt: Obligatorisk närvaro på gästföreläsningar och studiebesök.

Mål
Kursen ska ge studenten sådana grundläggande kunskaper att han/hon ska kunna väga in arbetsvetenskapliga aspekter i sin framtida yrkesverksamhet. Samspelet mellan tekniska, ekonomiska, medicinska och beteendevetenskapliga faktorer i arbetsmiljön kommer att behandlas.
Kursen ska ge förståelse för hur industriellt arbete byggs upp, fördelas och samordnas med särskild hänsyn till människans behov och villkor. Centralt i kursen är arbetets och det tekniska produktionssystemets utformning och ömsesidiga anpassning under samtidigt beaktande av betingelser för produktivitet och arbetstillfredsställelse. Till ämnet hör kombinationer av sociala och tekniska aspekter, dels vid förändringar i befintliga dels vid utformning av nya produktionssystem.

Innehåll
· Fysiska miljöfaktorer (buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat, kemiska hälsorisker). Belastningsergonomi och olycksrisker.
· Arbetsmiljöutformning. Tekniska åtgärder. Informationsergonomi.
· Studiebesök, kartläggning och dokumentation av en arbetsmiljö.
· Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Kort historik och trolig utveckling av arbetsorganisationen. Arbetsutformningens beteendevetenskapliga grunder. Gruppteori. Ledarskap och arbetsmiljö.

Litteratur
Bohgard M. et al: Arbete Människa Teknik, Arbetarskyddsnämnden 1994.
Övrig kurslitteratur meddelas vid kursstart