Kursplan för läsåret 2002/2003
MÄNNISKA - DATOR - INTERAKTIONMAM651
Human-Computer Interaction

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IPV2. Kursansvarig: Gerd Johansson, gerd.johansson@design.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och projektarbete. Webbsida: http://www.eat.lth.se. Övrigt: Obligatorisk moment: Kursintroduktion, projektintroduktion, inlämningsuppgifter, projekt. Sammanfattning av projektrapport skall skrivas på engelska (Abstract).

Mål
Kursen syftar till att ge kunskap om hur datorbaserade produkter och tjänster ska utformas så att de blir användbara för sina brukare. Produkten/tjänsten måste vara relevant för den uppgift den är tänkt att lösa men måste vara anpassad till vald användargrupps speciella förutsättningar.

Kursens tyngdpunkt ligger på samspelet mellan brukare, uppgift och datorgränssnitt, men även utformningen av datorarbetsplatsen kommer att studeras.

Teorin inhämtas dels genom föreläsningar och inlämningsuppgifter och dels genom ett projektarbete. Projektet väljs i första hand från verkliga system med en beställare utanför högskolan. För diskussion mellan studenter och lärare används Internet.

Innehåll
· Människans möjligheter och begränsningar vad gäller kognition, perception och fysiska förmåga.
· Designprocessen - metodik, arbetsmetoder, utvärdering.
· Utformning av datorgränssnittet, ingående tjänster, programstruktur, interaktion, dialogstruktur, grafisk design.
· Fysisk utformning av datorarbetsplatsen.

Litteratur
Jonas Löwgren: Human-computer interaction, Studentlitteratur 1993, ISBN 9144396511.
Kompletterande material.