Kursplan för läsåret 2002/2003
ARBETSMILJÖTEKNIKMAM601
Working Environment Technology

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA2, IE2. Kursansvarig: Anders Gudmundsson, anders.gudmundsson@design.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål
Kursen ger
· Grundläggande kunskaper för att kunna väga in arbetsvetenskapliga aspekter i den framtida yrkesverksamheten.
· En grundläggande förmåga att identifiera och lösa arbetsvetenskapliga problem såväl inom existerande arbetsmiljöer som i utveckling och exploatering av ny teknik.
· Förståelse för samspelet mellan tekniska, ekonomiska, medicinska och beteendevetenskapliga faktorer inom arbetsmiljöområdet.

Innehåll
· Fysiska miljöfaktorer (buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat).
· Kemiska hälsorisker.
· Belastningsergonomi och olycksrisker.
· Psykologiska och sociala aspekter.
· Arbetsorganisation.
· Arbetsmarknadens lagar och avtal.
· Arbetsmiljöutformning.
· Tekniska åtgärder.

Litteratur
Bohgard M, Ericsson M, Karlsson S, Lövsund P, Odenrick P: Arbete Människa Teknik, Arbetarskyddsnämnden 1994, ISBN 91-7522-414-3.