Kursplan för läsåret 2002/2003
ARBETE-MÄNNISKA-TEKNIK FÖR INDUSTRIDESIGNPROGRAMMETMAM270
Working Environment, Basic Course

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Professor Mats Bohgard. Prestationsbedömning: Godkänd grupprapport och individuell uppgift. Webbsida: http://www.eat.lth.se.

Mål
Kursens mål är att studenten skall tillägna sig grundläggande arbetsvetenskapliga kunskaper och förmågan att väga in arbetsvetenskapliga aspekter i designprocessen samt att utveckla förmågan att söka och värdera vetenskaplig kunskap inom området.

Innehåll
Kursen behandlar: Fysiska miljöfaktorer (buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat, kemiska hälsorisker). Psykologiska och social aspekter. Människa-maskin-intreraktion. Arbetsorganisation. Arbetsmarknadens lagar och avtal. Samspelet mellan tekniska, ekonomiska, medicinska och beteendevetenskapliga faktorer i arbetsmiljön. Arbetsmiljöutformning. Tekniska åtgärder.

Kursen består av en föreläsningsdel och en övningsserie i vilken projekt skall genomföras som handlar om kartläggning och åtgärder av arbetsmiljö.

Litteratur
Arbete Människa Teknik, red. Bohgard M, Ericson M, Karlsson S, Lövsund P, Odenrick P, Arbetarskyddsnämnden 1997.