Kursplan för läsåret 2002/2003
AEROSOLTEKNOLOGIMAM242
Aerosol Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valbar för: K4Lä, K4Mi. Valfri för: F4, K3, M4. Kursansvarig: Professor Mats Bohgard. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För erhållande av slutbetyg fordras godkända laborationer. Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, laborationer, föreläsningar avseende läkemedels: renhetsteknologi- och eletroniktillämpningar (6 h). Webbsida: http://www.eat.lth.se. Övrigt: Kursen ges vid behov på engelska.

Mål
Kursens syfte är att teknologen skall tillägna sig förståelse för mekanismerna bakom partikelformiga luftföroreningars uppkomst, spridning, transformationer och deponering samt att ge kunskaper om provtagningsstrategi och mätmetodik för partikelformiga luftföroreningar. Avsikten är att teknologen skall erhålla en grund för värdering av hälsorisker och för eliminationsteknik, tillverkningsmetoder och renhetsteknik.

Innehåll
Aerosolfysik, aerosolkemi, uppkomst och förekomst av partikelformiga luftföroreningar i inre och yttre miljö, lungdeponering, partikelavskiljning, insamlings- och mätmetodik, egenskaper hos i arbetsmiljön och bostadsmiljön vanligt förekommande partikelformiga luftföroreningar. Egenskaper hos partikelformiga luftföroreningar i yttre miljön. Orientering om luftburna partiklars påverkan på hälsa och miljö. Orientering om aerosoltillämpningar inom renhetsteknologin, om läkemedelstillämpningar och om elektroniktillämpningar. Laborationerna är obligatoriska och avser dels att illustrera grundläggande aerosolfysikaliska fenomen, dels att ge praktisk övning i aerosolmätning.

Litteratur
Akselsson K.R., Bohgard M., Gudmundsson A., Hansson H.C., Martinsson B., Svenningsson B., Aerosoler, LTH 1994 alternativ Hinds, Aerosol Technology, John Wiley and Sons, 2nd edition, 1999. En kurspärm med kompletterande material säljs till självkostnadspris vid introduktionsföreläsningen. Ytterligare material delas ut på föreläsningarna.