Kursplan för läsåret 2002/2003
ARBETE - MÄNNISKA - TEKNIK, GRUNDKURSMAM203
Working Environment, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valbar för: K4Mi. Valfri för: D3, E3, F3, M3. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Lars-Göran Swensson. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Poängsumman av tentamen och projektarbete bestämmer slutbetyget. Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, handledda projektövningar inklusive studiebesök, muntlig presentation av projekt, skriftlig projektrapport. Webbsida: http://www.eat.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att teknologen ska tillägna sig sådana grundläggande kunskaper att han/hon ska kunna väga in arbetsvetenskapliga aspekter i sin framtida yrkesverksamhet. Samspelet mellan tekniska, ekonomiska, medicinska och beteendevetenskapliga faktorer i arbetsmiljön kommer att behandlas. Kursen syftar också till att teknologen ska tillägna sig grundläggande förmåga att identifiera och lösa arbetsvetenskapliga problem såväl inom existerande arbetsmiljöer som vid utveckling och exploatering av ny teknik.

Innehåll
Fysiska miljöfaktorer (buller, vibrationer, belysning, termiskt klimat, kemiska hälsorisker). Belastningsergonomi och olycksrisker. Psykologiska och sociala aspekter. Arbetsorganisation. Arbetsmarknadens lagar och avtal. Arbetsmiljöutformning. Tekniska åtgärder. Projektarbete: genomförande av en arbetsplatsövning omfattande studiebesök, kartläggning och dokumentation av en arbetsmiljö, utarbetande av åtgärdsförslag samt presentation och försvar av seminarierapport.

Litteratur
Arbete Människa Teknik, red. Bohgard, M, Ericson, M., Karlsson, S., Lövsund, P., Odenrick, P. Arbetarskyddsnämnden 1994.
Kompletterande material delas ut på föreläsningar och litteratursökningar görs under gruppövningarna.