Kursplan för läsåret 2002/2003
MÄNNISKAN OCH TEKNOLOGINMAM110
Man and Technology

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C1. Kursansvarig: Professor Gerd Johansson. Prestationsbedömning: Skriftliga och muntliga presentationer, projektrapport i grupp, individuell reflektion över problemområdet samt granskning av annan teknologs reflektion. Webbsida: http://www.eat.lth.se. Övrigt: Obligatoriska moment: samtliga moment i presentationsteknik, handledda övningar, närvaro vid minst 80% av föreläsningarna. Kursen ges i samverkan med Certec och avdelningen för Industridesign.

Mål
Kursens mål är att studenten ska:

Innehåll
Föreläsningar som behandlar grunderna för samspelet mellan människan och tekniska system (särskilt informationsteknik) och presentationsteknik.

PBL-baserade projektövningar som utifrån en helhetssyn avser att analysera och utforma informationstekniska system med hänsyn till människans möjligheter och begränsningar. Särskild hänsyn tas till skillnader i olika användargrupper.

Övningar i muntlig och skriftlig presentationsteknik med individuell återkoppling.

Litteratur
Kompendium, avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi
Litteratur i presentationsteknik