Kursplan för läsåret 2002/2003
MÄNNISKA-MASKIN-SYSTEMMAM041
Man-Machine-System

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PS. Valfri för: I4IE, M4. Kursansvarig: Joakim Eriksson. Rekommenderade förkunskaper: MAM014 Arbete-Människa-Teknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Resultat av tentamen och projekt bestämmer slutbetyg. Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, projektintroduktion, studiebesök, presentation av projekt, skriftlig projektrapport. Webbsida: http://www.eat.lth.se.

Mål
Kursen ska ge kunskap om designmetoder och tekniker för att uppfylla målen både för produktens funktioner och dess användbarhet. Vidare ges kunskap om hur gränssnitt bör utformas för att uppfylla användarens behov och stimulera till utveckling.

Innehåll
Kursen innehåller följande delar: Kognition och perception. Design av interaktiva gränssnitt. Metoder för användbarhetsutvärdering. Mänskliga fel och riskanalys. Utformning av operatörsarbetsplats. Prototypframställning. Ett större projektarbete genomförs i kursen som innebär ett tillämpat exempel på design och utvärdering av ett gränssnitt.

Litteratur
Faulkner, Xristine: "Usability Engineering", MacMillan Press 2000.