Kursplan för läsåret 2002/2003
ARBETE-MÄNNISKA-TEKNIK, PROJEKTMAM031
Project - Working Environment

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4, M4. Kursansvarig: Professor Gerd Johansson. Förkunskapskrav: MAM014 Arbete-människa-teknik eller MAM041 Människa- Maskin- System eller MAM025 Arbetsorganisation eller MAM060 Människa Dator Interaktion. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig rapportering ligger till grund för betygsättningen. Obligatoriska moment: handledda projektövningar, skriftlig rapport. Webbsida: http://www.eat.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att den studerande tillägnar sig en fördjupad förmåga att identifiera och lösa arbetsvetenskapliga problem och att med utgångspunkt från arbetsvetenskapliga rön kunna planera produkter och/eller produktionssystem så att en god arbetsmiljö erhålles. Kursen syftar också till att träna eleven i utredningsarbete och projektledning.

Innehåll
Kursens innehåll anpassas efter elevernas tidigare val och inriktning. Övningsobjekt väljs och projektplaner läggs upp så att tidigare kunskaper i arbetsmiljöteknik tillämpas och fördjupas. I samförstånd med annan institution kan projektet nära anknyta till verksamheten vid denna. Obligatoriska studieresor för inventeringar och miljöstudier.

Litteratur
Bestäms efter projektets innehåll.