Kursplan för läsåret 2002/2003
ARBETSORGANISATIONMAM026
Work Organization

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3PS. Valfri för: D4, E4, I3IE, M4. Kursansvarig: Univ lektor Per Odenrick. Rekommenderade förkunskaper: Arbete-Människa-Teknik och Industriell ekonomi. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning samt fallstudieövningar. Webbsida: http://www.eat.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att ge förståelse för hur industriellt arbete byggs upp, fördelas och samordnas med särskild hänsyn till människans behov och villkor. Centralt i kursen är arbetets och det tekniska produktionssystemets utformning och ömsesidiga anpassning under samtidigt beaktande av betingelser för produktivitet och arbetstillfredsställelse. Till ämnet hör kombinationer av sociala och tekniska aspekter, dels vid förändringar i befintliga, dels vid utformning av nya produktionssystem.

Innehåll
Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Kort historik och utvecklingstrender inom arbetsorganisationen. Arbetsutformningens beteendevetenskapliga grunder. Gruppteori. Ledarskap och arbetsmiljö. Analysmetoder. Förändringsstrategier. Utformning av arbetsorganisation. Stress och utbränning i arbetslivet.

Litteratur
Jan-Erik Rendahl, Att förändra och leda morgondagens arbete. Kompendium från institutionen.