Kursplan för läsåret 2002/2003
ARBETSORGANISATION FÖR VMAM022
Work Organization

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: V3. Kursansvarig: Lars-Göran Swensson. Förkunskapskrav: MAM213 Arbete-Människa-Teknik för V. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Poängsumman av tentamen och projektarbete bestämmer slutbetyget. Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, fallstudieövningar, handledda projektövningar inklusive studiebesök, skriftlig projektrapport, muntlig presentation av projekt. Alternativt kan projektarbetet ersättas med en utökad teoretisk del varvid slutbetyget bestäms av tentamen enlig ovan samt en avslutande dugga. Webbsida: http://www.eat.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att ge förståelse för hur industriellt arbete byggs upp, fördelas och samordnas med särskild hänsyn till människans behov och villkor. Centralt i kursen är arbetets och det tekniska produktionssystemets utformning och ömsesidiga anpassning under samtidigt beaktande av betingelser för produktivitet och arbetstillfredsställelse. Till ämnet hör kombinationer av sociala och tekniska aspekter, dels vid förändringar i befintliga, dels vid utformning av nya produktionssystem. Den alternativa teoretiska delen syftar till att ge förståelse för hur arbetsorganisationsfrågor hanteras inom byggnadsindustrin.

Innehåll
Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Kort historik och utveckling av trender inom arbetsorganisationen. Arbetsutformningens beteendevetenskapliga grunder. Gruppteori. Ledarskap och arbetsmiljö. Analysmetoder. Förändringsstrategier. Utformning av arbetsorganisation. Stress och utbränning i arbetslivet. Under praktikfallet tillämpas teorimomenten i industrimiljö. I den utökade teoretiska delen appliceras frågeställningarna på byggnadsindustrin.

Litteratur
Jan-Erik Rendahl: Att förändra och leda morgondagens arbete. Produktions- och arbetsorganisation. Utdrag ur Arbete Människa Teknik. Arbetarskyddsnämnden
Kompendium från institutionen.