Kursplan för läsåret 2002/2003
MILJÖTOXIKOLOGIKYM011
Occupational and Environmental Toxicology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valbar för: K4Mi. Kursansvarig: Docent Maria Albin, Maria.Albin@ymed.lu.se, univ lektor Bo Jönsson, bo.jonsson@ymed.lu.se. Rekommenderade förkunskaper: KBK010 Biologi för K eller KNL021 Fysiologi. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs deltagande i obligatoriska övningar och laborationer, samt godkänd muntlig och skriftlig redovisning av seminariearbetet. Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.ymed.lu.se. Övrigt: Kursen kan ges för utbytesstudenter som litteraturkurs.

Mål
Målet för kursen är att ge grundläggande kunskaper i allmän toxikologi samt specifika kunskaper om exponering för och effekter (inklusive mekanismer) av de viktigaste kemiska riskfaktorerna i arbetsmiljön och den yttre miljön, samt hur dessa kan studeras. Efter genomgången kurs skall teknologen självständigt kunna tillägna sig och värdera toxikologisk och epidemiologisk litteratur.

Innehåll
Effekter av olika ämnen hos människa på organ-, organism-, och populationsnivå behandlas. Särskilt intresse ägnas carcinogenicitet, reproduktionsstörning, överkänslighetsreaktioner och effekter på nervsystemet. Epidemiologiska principer och metodfrågor behandlas. Samband mellan grad av exponering och effekt samt respons behandlas ingående utifrån exempel på exponeringar i arbetsmiljö och yttre miljö. Kursen avslutas med en individuellt handledd seminarieuppgift med toxikologisk bedömning av en specifik substans. Undervisningen består av lektioner, laborationer, demonstrationer, studiebesök och seminarier.

Litteratur
Casarett and Doull´s: toxicology: the basic science of poisons/editor, Curtis D. Klaassen. McGraw-Hill, 6th ed, 2001. Kompendium.