Kursplan för läsåret 2002/2003
TEKNISK MODELLERING IIKTM040
Engineering Modelling and Mechanics II

Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Obligatorisk för: W3. Kursansvarig: Universitetslektor Göran Wihlborg, Goran.Wihlborg@solid.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: FMA012 Matematik AK, KTM030 Teknisk modellering I. Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras på skriftliga rapporter. Webbsida: http://www.solid.lth.se.

Mål
Målsättningen med kursen är, att med utgångspunkt från mekanikens kunskaper om de krafter som påverkar en kropp, studera vilka deformationer och inre spänningar i materialet, som dessa krafter ger upphov till. Analysen av deformationer och inre spänningar utgör grunden för bedömning av en konstruktions funktion och säkerhet. Den begreppsvärld som etableras inom kursen är tillämpbar på andra områden såsom geologi, reologi och pulverteknologi. Efter slutförd kurs ska man kunna:

Innehåll
För att nå kursmålen kommer följande delmoment att behandlas inom kursen:

Kursens uppläggning
Undervisningen drivs i PBL-form, dvs problembaserat lärande. I PBL-metodiken tar den enskilde studenten ett större ansvar för sina inlärningsmål och sitt kunskapsinhämtande. En väsentlig del av PBL-metodiken är arbetet i basgrupper. Deltagande i basgruppsarbetet är därför obligatoriskt.

Litteratur
Det finns ingen fastställd litteratur i den här kursen. Det finns en hel mängd bra böcker inom hållfasthetsområdet på biblioteken.