Kursplan för läsåret 2002/2003
TEKNISK MODELLERING IKTM030
Engineering Modelling and Mechanics I

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: W2. Kursansvarig: Universitetslektor Göran Wihlborg, Goran.Wihlborg@solid.lth.se. Förkunskapskrav: FMA012 Matematik eller motsvarande kunskaper i vektoralgebra och linjära differentialekvationer. Prestationsbedömning: Kombination av skriftlig och muntlig tentamen. Webbsida: http://www.solid.lth.se.

Mål
Målsättningen med kursen är att med utgångspunkt från verkligheten kunna skapa en modell för beräkning av den kraftpåverkan och det rörelsemönster som ett system utsätts för. Grunden är den klassiska mekanikens lagar. Mekanik är ett grundläggande ämne i all civilingenjörsutbildning och innebär en direkt tillämpning av matematikkunskaperna och öppnar dörren för ett sätt att tänka i modeller. Denna kurs avser att ge den kunskap om grundläggande begrepp och principer inom mekaniken som erfordras för att modellera och lösa enklare problem ur verkligheten. Efter slutförd kurs ska man kunna se en situation ur verkligheten och från denna utgångspunkt:

Innehåll
För att kunna nå kursmålen krävs förtrogenhet med de vanligast begreppen, fenomenen och storheterna inom mekaniken - såväl statik som dynamik. De situationer som behandlas i kursen kommer att innehålla tillämpningar på att

Kursens uppläggning
Undervisningen drivs i PBL-form, dvs problembaserat lärande. I PBL-metodiken tar den enskilde studenten ett större ansvar för sina inlärningsmål och sitt kunskapsinhämtande. En väsentlig del av PBL-metodiken är arbetet i basgrupper. Deltagande i basgruppsarbetet är därför obligatoriskt.

Litteratur
Det finns ingen fastställd litteratur i den här kursen. Det finns en hel mängd bra böcker inom mekanikområdet på biblioteken. Skall någon bok nämnas är det Meriam, J L: Engineering Mechanics, Statics and Dynamics, eftersom denna bok används på samtliga övriga program inom LTH som läser mekanik och därför är lättillgänglig.