Kursplan för läsåret 2002/2003
BIOGEOKEMISKA PROCESSERKTE180
Biogeochemical Processes

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: W4. Kursansvarig: Forskarassistent Mattias Alveteg, Mattias.Alveteg@chemeng.lth.se. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter, muntlig redovisning samt hemtentamen. Webbsida: http://www2.chemeng.lth.se/. Övrigt: Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 12 anmälda deltagare. Kursen ges på begäran på engelska.

Mål
Att ge en förståelse för biogeokemiska processer och hur människan påverkar dessa.

Innehåll
Atmosfären: Struktur, biogeokemiska reaktioner, modeller, deposition

Vittring, markkemi och jordartsbildning

Fotosyntes, respiration, netto primärproduktion, nedbrytning av organiskt material, allokering, näringscirkulation, sedimentation, redoxreaktioner i naturliga system, hydrologi

Biogeokemiska cykler, speciellt C, N, P

Klimat

Litteratur
Kompendier i PDF format.
I.D. White, D.N. Mottershead and S.J. Harrison. Environmental Systems, an introductory text. 2nd edition. Chapman & Hall.
Kurslitteraturen kan komma att ändras.