Kursplan för läsåret 2002/2003
PROCESSRISKANALYSKTE131
Loss Prevention

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valbar för: K4Mi, K4Pd, K4Pk. Valfri för: W4. Kursansvarig: Professor Hans T. Karlsson, Hans.Karlsson@chemeng.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För erhållande av slutbetyg krävs godkända beräkningsuppgifter. Webbsida: http://www.chemeng.lth.se/kte131/.

Mål
Kursen skall ge arbetsmetoder och modeller för riskhantering inom processindustrin.

Innehåll
Kursen belyser moderna arbetsmetoder och beräkningsprocedurer för identifiering, analys och minimering av risker, samt mekanismer och beräkningsmetoder för skadeförlopp inom kemisk processindustri. Säkerhetsgranskning, riskkemikalier och riskprocesser. Tillförlitlighet: Komponentfel. Felmekanismer på utrustning under dess livscykel. Logiska processdiagram. Riskanalys: Checklistor, indexmetoder, HazOp och felträdsanalys. Konsekvensanalys: Haverier. Utsläpp, utströmning och spridning av gaser och vätskor. Brand och explosion. Skenande reaktorer. Värdering och minimering av risker: Riskacceptans. Risk-/nyttaanalys. Skydds- och säkerhetssystem. Drift och underhåll av processer. Systemlösningar. Katastrofer: Fallstudier. Katastrofplanering Problemlösning i anslutning till teoriavsnitten. Obligatoriska datorbaserade beräkningsuppgifter.

Litteratur
Karlsson, H.T.: Processriskanalys, LTH, 1993. Karlsson, H.T.: Uppgifter i processriskanalys, 1997.