Kursplan för läsåret 2002/2003
KEMISK REAKTIONSTEKNIK, FKKTE061
Chemical Reaction Engineering, Adv Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: K4Pd, K4Pk. Kursansvarig: Professor Gunnar Lidén, Gunnar.Liden@chemeng.lth.se. Förkunskapskrav: KTE021 Processberäkningar och KTE022 Kemisk teknologi AK. Rekommenderade förkunskaper: Numerisk analys. Prestationsbedömning: Hemtentamen. Webbsida: http://www.chemeng.lth.se/kte061.

Mål
Efter genomgången kurs skall den studerande ha fördjupat sin fysikaliska förståelse för de fenomen som är av betydelse vid utformande av kemiska reaktorer. Vidare skall ha uppnåtts förmåga att - i såväl ord som matematiska termer - formulera modeller för kemiska reaktorer.

Innehåll
Kursen utgör en fortsättning och fördjupning av den reaktionsteknik som ingår i Kemisk teknologi, AK. Kursen tar sin utgångspunkt i problem av industriell relevans och såväl problemidentifiering som problemlösning är viktiga element. Följande moment tas upp i kursen: Dynamiska förlopp i tank och tubreaktor, icke-ideala reaktorer, flerfasreaktioner, heterogen katalys, optimering, utvärdering av kinetikdata.

Litteratur
Kompendiematerial.