Kursplan för läsåret 2002/2003
POLYMERFYSIKKPO010
Polymer Physics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K4Ma. Alternativobligatorisk för: K4Po. Valbar för: K4Lä. Kursansvarig: Professor Frans Maurer, frans.maurer@polymer.lth.se. Förkunskapskrav: KTE031 Process- och Polymerteknologi. Rekommenderade förkunskaper: KTE022 Kemisk teknologi AK, KTE080 Polymerkemi KTM030 Teknisk mekanik, grundläggande mekanik och hållfasthetslära. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.polymer.lth.se. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat. Kursen ges på engelska.

Mål
Kursen skall ge eleverna sådana kunskaper om polymerers fysikaliska egenskaper i fast fas och smälta, att de kan delta i forskning och industriellt utvecklingsarbete rörande användning av polymerer.

Innehåll
I kursen behandlas polymerers fysikaliska egenskaper i fast fas och smälta, innefattande gummielasticitet, kristallisation, glasomvandling, viskoelasticitet, dynamiskt mekaniska egenskaper samt polymersmältors reologi. Avsnittet polymerers bearbetning innefattar extrudering och extruderbaserade processer, formsprutning och övriga tillformningsmetoder.

Litteratur
Cowie, J.M.G.: Polymers: Chemistry & Physics of Modern Materials, 2nd ed., ISBN 075140134 X, Chapman & Hall, 1993. Osswald, T.A.: Polymer Processing, Fundamentals, ISBN 1-56990-262-3, Carl Hanser Verlag, 1998. Kompendiematerial och handböcker som tillhandahålls inom avdelningen.