Kursplan för läsåret 2002/2003
FYSIKALISK OCH OORGANISK KEMIKOO650
Physical and Inorganic Chemistry

Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBIO1, IK1. Kursansvarig: Ronnie Thomasson, ronnie.thomasson@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: Godkänd laborationskurs i Allmän kemi (KOO601). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs godkänd laborationskurs. Webbsida: http://www.hbg.lth.se. Övrigt: Förutom laborationerna, är följande kursmoment obligatoriska: föreläsningar 10 timmar och seminarieuppgifter (övningar) 12 timmar enligt kursprogram. Godkänd kurs utgör förkunskapskrav för kurserna i Analytisk kemi (KAK602) och Yt- och kolloidkemi (KLG601) i åk 2.

Mål
Teorikursen ger kunskap inom fysikalisk och oorganisk kemi som är grundläggande för övriga kemikurser inom kemi- och bioteknikprogrammen. Stor vikt läggs vid att förstå och diskutera grundläggande teoretiska begrepp samt att behärska och självständigt lösa kemiska beräkningsuppgifter. Laborationerna kompletterar och ger en ökad förståelse för viktiga moment i teorikursen.

Laborationskursen ger färdighet i allmänt laboratoriearbete inom fysikalisk och oorganisk kemi och är förberedande för en laborativ yrkesroll genom att ge träning i att självständigt och i mindre grupp planera och utföra kemiska experiment och analyser. Laborationskursen fokuserar på laboratoriesäkerhet, mätvärdesstatistik och GLP samt ger träning i att skriva tekniska rapporter och introducerar användningen av matematiskt programpaket.

Innehåll
Teorikurs

Laborationskurs

Litteratur
Jones L, Atkins P: Chemistry, Molecules, Matter, and change, Fourth Ed, W.H. Freeman and Company, New York 2000, ISBN 0-7167-3595-4.
Aylward, G: Chemical Data, Fourth Ed, John Wiley & Sons 1999, ISBN 0-471-34021-9.
Laborationer i Fysikalisk och oorganisk kemi.