Kursplan för läsåret 2002/2003
ALLMÄN KEMIKOO601
General Chemistry

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBIO1, IK1. Kursansvarig: Ronnie Thomasson, ronnie.thomasson@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs godkänd laborationskurs. Webbsida: http://www.hbg.lth.se. Övrigt: Godkänd kurs utgör förkunskapskrav för kurserna Kvalitetssäkring (KBT610), Analytisk kemi (KAK602) och Yt- och kolloidkemi (KLG601) i åk 2.

Mål
Kursen i allmän kemi säkerställer grundläggande kemikunskaper. Stor vikt läggs vid träning i att lösa kemiska beräkningsuppgifter.

Laborationerna ger grundkunskaper i allmänt laboratoriearbete där säkerhetsföreskrifter, kunskap om laboratoriemateriel och metoder är viktiga moment.

Innehåll
· Grundläggande begrepp

· Stökiometri

· Gasernas kemi och gaslagarna

· Homogena jämvikter

· Laboratoriemetodik, mätvärdesstatistik och laboratoriesäkerhet

Litteratur
Jones L, Atkins P: Chemistry, Molecules, Matter, and change. Fourth Ed., W.H. Freeman and Company, New York, 2000, ISBN 0-7167-3595-4.
Aylward, G: Chemical Data. Fourth Ed., John Wiley & Sons, 1999, ISBN 0-471-34021-9
Laborationer i Allmän kemi