Kursplan för läsåret 2002/2003
MATERIALKEMIKOO051
Materials Chemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K4Ma. Valbar för: K4Po. Kursansvarig: Professor Frans Maurer, Frans.Maurer@polymer.lth.se och univ lektor Christer Svensson, Christer.Svensson@materialkemi.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.materialkemi.lth.se/for_students/courses/materials_chemistry.html. Övrigt: Kursen ges vid behov på engelska.

Mål
Kursen skall ge en grundläggande förståelse för tekniska materials uppbyggnad och egenskaper samt för hur de påverkas av bearbetning och ytbehandling.

Innehåll
Grunder: krafter mellan atomer och molekyler, materialens uppbyggnad, dislokationer, diffusion, fasjämvikter. Mekaniska egenskaper: Hårdhet, elastisk och plastisk deformation, viskoelasticitet, utmattning, brott. Sambandet mellan egenskaper, bearbetning och mikrostruktur. Ytegenskaper, korrosion och ytbehandling. Materialkännedom: stål, legeringar, keramer, polymerer, kompositer.

I en designuppgift skall materialval och bearbetning diskuteras i relation till funktionen för en given produkt.

Litteratur
Askeland, D.R.: The Science and Engineering of Materials, 3rd SI Edition, Chapman & Hall, 1996. Kompendium i ytbehandling.