Kursplan för läsåret 2002/2003
OORGANISK KEMIKOO022
Inorganic Chemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K2. Valbar för: B2. Kursansvarig: Prof Jan-Olov Bovin, Jan-Olov.Bovin@materialkemi.lth.se, univ lektor Staffan Hansen, Staffan.Hansen@materialkemi.lth.se och univ lektor Christer Svensson, Christer.Svensson@materialkemi.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.materialkemi.lth.se/for_students/courses/.

Mål
Kursen skall ge kunskaper i modern oorganisk kemi.

Innehåll
Kursen behandlar områdena fasta tillståndets kemi, lösningskemi och bio-oorganisk kemi.

Fasta tillståndet: Vanliga strukturtyper. Samband struktur - egenskaper. Industriell framställning och egenskaper av metaller och viktigare oorganiska föreningar. Silikater, zeoliter, leror. Experimentella studier av atomstrukturer och nanostrukturer. Katalysatorer, mesoporösa material, klustrar, cement, material för batterier och bränsleceller.

Lösningskemi: Koordinationskemi samt datorbehandling av komplexa jämviktssystem.

Bio-oorganisk kemi: Metallobiomolekyler, elektronöverföring, enzymer, biomineralisering.

Laborationerna omfattar synteser, undersökningar av fasta material samt modellberäkningar.

Litteratur
Ännu ej fastställd.