Kursplan för läsåret 2002/2003
ORGANISK KEMI MED SPEKTROSKOPI OCH TOXIKOKEMIKOK611
Organic Chemistry with Spectroscopy & Chemical Toxicology

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Kursansvarig: Ulf Nilsson, Ulf.Nilsson@bioorganic.lth.se. Förkunskapskrav: Godkänd laborationskurs i Fysikalisk och oorganisk kemi (KOO650). Prestationsbedömning: 1. Godkänd laborationskurs. 2. Godkänd kontinuerlig examination (skriftliga prov) för att erhålla betyg 3. Alternativt kan betyg 3 erhållas vid godkänd skriftlig sluttentamen. Betyg 4 eller 5 kan endast erhållas vid godkänd skriftlig sluttentamen. Webbsida: http://www.bioorganic.lth.se/Teaching/HbgOrgan/HbgOrgan.html. Övrigt: Kursen indelas i delkurserna Tentamen och Laborationer.

Mål
Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om kolföreningarnas struktur, egenskaper och nomenklatur, samt om viktiga spektroskopiska och kromatografiska metoder inom den organiska kemin. Dessutom visas på samband mellan organiska ämnens struktur och kemiska egenskaper, och deras förmåga att ge upphov till toxiska effekter.

Laborationskursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i organisk-kemisk laboratorieteknik, med beaktande av miljö- och säkerhetsaspekter.

Innehåll
· Kemisk bindning och dess inverkan på molekylers egenskaper.
· Viktiga ämnesgruppers struktur, egenskaper och nomenklatur.
· Stereokemi.
· Naturprodukter och naturligt förekommande polymerer, såsom nukleinsyror, kolhydrater och peptider, med betydelse inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
· Exemplifiering av viktiga organiska reaktioner inom dessa ämnesgrupper.
· Kromatografiska metoder inom organisk kemi.
· Spektroskopiska metoder inom organisk kemi.
· Kemiska egenskaper som påverkar ett ämnes upptag och omsättning i människan.
· Samband mellan kemisk struktur och toxicitet.
· Laborationer som belyser några vanliga reaktionstyper, separationstekniker och analysmetoder.

Litteratur
Brown, W H, Foote, C: Organic Chemistry, 3:e uppl, Harcourt College Publisher 2002, ISBN 0-03-033497-7 eller 0-03-033574-4.
Birgersson, B, Sterner, O, Zimerson, E: Kemiska hälsorisker, 2:a uppl, Liber-Hermods 1995, ISBN 91-23-01731-7.


Organisk kemi med spektroskopi och toxikokemi / Tentamen0198

Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBIO1, IK1.


Organisk kemi med spektroskopi och toxikokemi / Laborationer0298

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBIO1, IK1.