Kursplan för läsåret 2002/2003
ORGANISK KEMIKOK050
Organic Chemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: W2. Kursansvarig: Docent Ulf Nilsson, Ulf.Nilsson@bioorganic.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd laborationskurs. Webbsida: http://www.bioorganic.lth.se/Teaching/Ekosystem/EnvOrg.html.

Mål
Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om kolföreningarnas struktur, egenskaper och nomenklatur, samt om viktiga spektroskopiska och kromatografiska metoder inom den organiska kemin. Dessutom visas på samband mellan organiska ämnens struktur och kemiska egenskaper som löslighet, flyktighet och reaktivitet, samt hur dessa egenskaper påverkar organiska ämnens förmåga att ge upphov till effekter på människa och miljö.
Laborationskursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i organisk-kemisk laboratorieteknik, med speciellt beaktande av miljö- och säkerhetsaspekter, och kommer att belysa centrala kemiska egenskaper, organiska reaktioner och separationstekniker för identifierings- och karakteriseringsmetoder.

Innehåll

Litteratur
Brown, W.H. and Foote, C.S.: Organic Chemistry, 2:a uppl. Saunders College Publishing.