Kursplan för läsåret 2002/2003
ORGANISK KEMI, FK, LÄSKURSKOK021
Organic Chemistry, Advanced Course, Theory

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valbar för: K4Bi, K4Pk, K4Po. Kursansvarig: Professor Olov Sterner, Olov.Sterner@bioorganic.lth.se. Förkunskapskrav: KOK011 Organisk kemi AK. Rekommenderade förkunskaper: KFK011 Fysikalisk kemi AK. Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig sluttentamen beroende på antalet kursdeltagare. Webbsida: http://www.bioorganic.lth.se/Teaching/OrganFK/OrganFK.html.

Mål
Kursen avser att ge fördjupade teoretiska kunskaper i modern organisk kemi.

Innehåll
Reaktionsläran ges en grundligare genomgång och modern syntesmetodik och reagens behandlas utförligt. Planering av flerstegssynteser med optimering av reagensval och -betingelser ingår som ett viktigt moment. Kursen är identisk med teoridelen av Organisk kemi, Fortsättningskurs (KOK020).

Litteratur
Carey, F.A.; Sundberg, R.J.: Advanced Organic Chemistry, 3:e uppl., Plenum Press, New York and London, 1990. Kompendium: Organisk kemi, fortsättningskurs.