Kursplan för läsåret 2002/2003
INTEGRERAT LIVSMEDELSPROJEKTKLT031
Integrated Food Project

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valbar för: K4Li. Kursansvarig: Univ lektor Gun Trägårdh, Professor Björn Bergenståhl, Professor Petr Dejmek. Förkunskapskrav: KLG040 Livsmedelsvetenskap och KMB015 Teknisk mikrobiologi. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning. Övrigt: Tidigare KLT030.

Mål
Att fördjupa ämnesspecifika kunskaper i livsmedelsteknologi och livsmedelsteknik genom att genomföra ett utvecklingsprojekt från idé till prototyp i pilotskala.
Att lära projektarbete i grupp, med självständigt val av arbets- och ansvarsfördelning.
Att få en övergripande och djup förståelse för metodik och avvägningar för livsmedelsindustriell produktutveckling.

Innehåll
Kursens projektarbetsdel sker i stegen innovationsprocess-planering-litteratursökning-laborativt arbete-utvärdering-rapportering. Multivariat analys, experimentell design och sensorik ingår. I kursen ingår också en serie studiebesök med uppgift att orientera teknologerna i olika industriers förutsättningar och metodik.

Litteratur
Rekommenderad Esbensen, K, Schönkopf, S. och Midgaard, T. Multivariate analyses in practice, Camo A/S 1996 eller motsvarande. Referenslitteratur tillhandahålles.