Kursplan för läsåret 2002/2003
LÄKEMEDELSLÄRAKLL010
Pharmacology

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: K4Lä. Kursansvarig: Professor Rolf Håkanson, Rolf.Hakanson@farm.lu.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen ges ht 2002 under förutsättning att minst 15 studenter anmält sig annars skjuts den till ht 2003.

Mål
Ge en allmän kunskap om farmakologiska principer.

Innehåll
Kursens behandlar allmänna farmakologiska principer och tar upp olika preparatgrupper, deras verkan, användningsområde och enskilda preparat. Kursen innehåller olika moment inom läkemedelslära. Den tar upp farmakologiska principer, allmän farmakologi, autonoma nervsystemets läkemedel, hormoner och deras användning som läkemedel, hjärtats läkemedel, läkemedel vid sjukdomar i andningsorganen, bedövnings- och narkosmedel, smärtstillande medel, sömn- och lugnande medel, antibiotika, toxikologi, cytostatika samt ett mycket trevligt studiebesök på ett välkänt läkemedelsföretag. Genomgång av viss grundläggande fysiologi, nödvändig för förståelse av läkemedlens effekter ingår i kursen.

Litteratur
Kurskompendier. Rekommenderad litteratur: Rang, Dale, Ribber: Pharmacology, Churchill-Livingstone, senaste upplagan.