Kursplan för läsåret 2002/2003
YT- OCH KOLLOIDKEMIKLG601
Surface and Colloid Chemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBIO2. Valfri för: IK2. Kursansvarig: Ann-Charlotte Eliasson. Förkunskapskrav: Godkända kurser i Allmän kemi (KOO601) och Fysikalisk och oorganisk kemi (KOO650). Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig tentamen. Överbetyg ges utifrån den muntliga delen, dessutom erfordras godkända laborationer, godkända inlämningsuppgifter, godkänd projektrapport inklusive muntlig redovisning och deltagande i projektredovisningarna. Webbsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger kunskaper i ytkemiska och kolloidala fenomen samt hur dessa uppträder i vardagliga och industriella sammanhang.

Innehåll
Ytor och kolloider. Begreppen ytenergi och ytspänning. Intermolekylär växelverkan. Ytaktiva ämnen och deras klassificering. Lipider, detergenter, naturliga och syntetiska polymerer. Micellära lösningar, mikroemulsioner och flytande kristaller. Vätning. Kolloidal stabilitet. Emulsioner, dispersioner och skum.

Laborationen består av formulerings- och karakteriseringsövningar i kolloidala system av kommersiellt intresse, t ex ett livs- och läkemedel.

Projektuppgiften omfattar beskrivning av ett kolloidalt tekniskt system. Uppgiften redovisas både muntligt och skriftligt.

Litteratur
Kurslitteratur säljes av avdelningen för livsmedelsteknologi. Utdelade stenciler och datablad, projektredovisningarna.