Kursplan för läsåret 2002/2003
LÄKEMEDELSFORMULERING, PROJEKTKLG030
Drug Formulation, Project

Antal poäng: 8. Betygskala: UG. Valbar för: K4Lä. Kursansvarig: Docent Marie Wahlgren, Marie.Wahlgren@livsteki.lth.se. Förkunskapskrav: KLG026 Läkemedelsteknologi, KLL010 Läkemedelslära och KMB015 Allmän mikrobiologi. Prestationsbedömning: För betyget Godkänd krävs aktivt deltagande, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektets samtliga delar. Webbsida: http://www.livsteki.lth.se.

Mål
Är att träna elever i projektinriktat arbete.

Innehåll
Kursens ena syfte är att träna teknologen i projektarbetets metodik (målformulering, "brain storming", prioritering, arbetsfördelning, muntlig och skriftlig redovisning mm).
Det andra syftet är att träna teknologen i att använda förvärvade eller söka nya kunskaper för att kunna lösa ett formulerings- och/eller produktionsproblem. Problemet skall vara allsidigt utformat så att det kräver insats från flera olika kunskapsområden. Strävan är att projektgruppen är så sammansatt att elever med olika förkunskaper, t ex inom partikelteknologi, apparatteknik, mikrobiologi, yt- och kolloidkemi, polymerteknologi, biomedicin m m kan rymmas inom gruppen. Det är kursledningens strävan att så lång som möjligt utnyttja problemställningar tagna direkt från läkemedelsindustrin och att personer med anknytning till industrin tar aktiv del i handledningen av eleverna.

Litteratur
Aulton: Pharmaceutics - The Science of Dosage Form Design, Churchill-Livingstone, 1988 (Reprinted 1992) eller senare.
Material som utdelas under kursens gång.