Kursplan för läsåret 2002/2003
KEMITEKNIKKKK610
Chemical Engineering

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IK1. Kursansvarig: Margareta Sandahl, Margareta.Sandahl@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Godkänt seminarium och rapport. Webbsida: http://www.hbg.lth.se. Övrigt: Föreläsningar, projekthandledning och studiebesök är obligatoriska.

Mål
Kursen ger en introduktion till såväl kemiteknikutbildningen som helhet som det kommande yrkeslivet. Utbildningens övergripande mål - kunskap, färdighet och attityd - belyses. Vidare ger kursen en orientering om kemisk industri, kemitekniska processer och kemisk analys samt aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt.
Kursen ger färdighetsträning i att arbeta i grupp- och projektform samt en introduktion till informationssökning i bibliotek och databaser.

Innehåll
· Kemiteknikutbildningen
· Ingenjörsyrket
· Regionens näringsliv
· Kemitekniska processer
· Kemisk analys
· Forskning och utveckling
· Informationssökning

Litteratur
Utdelat material.