Kursplan för läsåret 2002/2003
BIOTEKNIKKKK070
Biotechnology

Antal poäng: 12. Betygskala: UG. Kursansvarig: Olle Holst, olle.holst@biotek.lu.se och Christian Trägårdh, christian.tragardh@livstek.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftliga rapporter och muntliga framställningar, inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro vid samtliga redovisningstillfällen.

Mål

Innehåll
Genomgående under kursen ligger föreläsningar, gruppövningar och studiebesök.
Kursen innefattar tre moment:

Litteratur
Sandkvist, Carin, Att skriv tekniska och vetenskapliga rapporter, anvisningar för Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet, 2001.
Doran, Pauline M. Bioprocess Engineering Principles, Academic Press 1997.


Bioteknik / Bioteknik I0102

Antal poäng: 7. Betygskala: UG. Obligatorisk för: B1. Kursansvarig: Olle Holst, olle.holst@biotek.lu.se och Christian Trägårdh, christian.tragardh@livstek.lth.se. Prestationsbedömning: Redovisningar i form av skriftlig rapport och muntliga presentationer i liten grupp. Skriftliga utvärderingar av rapporter. Obligatorisk närvaro vid samtliga redovisningstillfällen.

Mål
Se mål för hela kursen.

Innehåll
Del Ia (går under lp 1) fokuseras på projektarbeten, kommunikationsteknik samt på kemitekniska principer av betydelse för biotekniken, livsmedelstekniken och läkemedelstekniken. Studiebesök på industri.

Del Ib (går under lp 1 o 2) är mer teoretisk och behandlar energi- och materialbalanser. Dessutom ingår metoder och verktyg (Matlab) för tekniska beräkningar. Beräkningsteknikmomentet ges av Numerisk analys.

Litteratur
Se litteratur för hela kursen.


Bioteknik / Bioteknik II0202

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: B1. Kursansvarig: Professor Olle Holst, olle.holst@biotek.lu.se och professor Christian Trägårdh, christian.tragardh@livstek.lth.se. Prestationsbedömning: Redovisningar i form av inlämningsuppgifter, rapporter och muntliga presentationer i större grupp. Skriftliga utvärderingar av rapporter. Avslutning sker i en gemensam workshop. Obligatorisk närvaro vid samtliga redovisningstillfällen.

Mål
Se mål för hela kursen.

Innehåll
Del II (går under lp 3 och lp 4) är en direkt fortsättning av del I. Här fördjupas och vidgas begreppen. En stor del ägnas åt beräkningsmetodik. Beräkningsteknikmomentet ges av Numerisk analys. Analys av industriella processer med utgångspunkt från biotekniska och kemitekniska principer baserad på egna eller industrimätdata.

Litteratur
Se litteratur för hela kursen.