Kursplan för läsåret 2002/2003
KEMITEKNIKKKK060
Chemical Engineering

Antal poäng: 12. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K1. Kursansvarig: Univ adj Michaël Grimsberg Kemisk Teknologi, Michael.Grimsberg@chemeng.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftliga och muntliga framställningar, inlämningsuppgifter, tentamen. Övrigt: Kursen ges gemensamt av avdelningarna: Kemisk Apparatteknik, Kemisk Teknologi och Numerisk Analys.

Mål

Innehåll
Kemiteknik A: Insikt om kemitekniska principer och industriella processers uppbyggnad. Överblick över strukturen i svensk kemiteknisk industri. Datoranvändning. Bibliotekskunskap och informationssökning. Projektarbete.

Kemiteknik B: Materialbalanser. Icke-ideala gaser. System med flera faser. Energibalanser. Differentiella material- och energibalanser.

Beräkningsteknik: Matlab. Numeriska metoder för linjära ekvationssystem, olinjära ekvationer, integraler, olinjära ekvationssystem och differentialekvationer.

Projekt: Parallellt med ovanstående kursmoment genomförs ett projekt där innehållet i Kemiteknik A, Kemiteknik B och Beräkningsteknik tillämpas. Muntlig och skriftlig presentation.

.

Litteratur
Felder, R. och Rousseau, R: Elementary Principles of Chemical Processes Wiley 2000.
Kurspärm i Kemiteknik 2002.