Kursplan för läsåret 2002/2003
INGENJÖRSROLLEN - KVALITET, ETIK OCH KOMMUNIKATIONKKI601
The Engineering Profession - Quality Assurance, Ethics and Communication

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBIO1, IK1. Kursansvarig: Thomas Olsson, Thomas.Olsson@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Godkända seminarier och inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.hbg.lth.se. Övrigt: Föreläsningar och seminarier (övningar) är obligatoriska.

Mål
Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i kvalitet, etik och kommunikationsteknik. Färdighetsträning i skriftlig och muntlig framställning integreras i kursens olika delmoment.
Kursen fokuserar även på utbildningens övergripande attitydmål vilket innebär att man som ingenjör måste ta ansvar för sin yrkeskompetens exempelvis genom att vara trovärdig i sin yrkesroll, utveckla sin samarbetsförmåga, arbeta med kvalitetsansvar och ha en ekonomisk och miljömässig grundsyn.

Innehåll
· Kvalitet och kvalitetssäkring
- kvalitetsbegrepp
- laboratoriepraxis
- lagstiftning och normer
· Etik
- arbete med etiska frågeställningar i ingenjörsrollen
· Kommunikationsteknik
Muntlig framställning
- klassisk och modern retorik
- målstyrd kommunikation
- informationssökning och källkritik
Skriftlig framställning
- disposition av uppsatser och rapporter
- opponering på uppsatser och kritik av presentationer
· Socialpsykologisk introduktion
· Industriell verksamhet
- miljökunskap
- tillämpad ekonomi

Litteratur
Utdelat material.
Palm, L och Windahl, S: Kommunikation - teorin i praktiken, Konsultföretaget 1989, ISBN 91-7005-012-0.