Kursplan för läsåret 2002/2003
INDUSTRIELLT MILJÖARBETEKII010
Industrial Environmental Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valbar för: K4Mi. Valfri för: D4, E4, F4, M4. Kursansvarig: Håkan Rodhe, Hakan.Rodhe@iiiee.lu.se. Prestationsbedömning: Prestationsbedömning görs i form av skriftlig tentamen samt en seminarieuppgift.

Mål
Målsättningen är att kursdeltagarna skall bli bekanta med förebyggande industriellt miljöarbete och hur detta kan tillämpas i industrin. Vidare presenteras ett systematiskt tänkande för att kunna analysera företag utifrån ett förebyggande miljöskyddstänkande. Genomgående läggs en tonvikt vid genomgång, förklaring och diskussion av olika strategier och verktyg i ett företags miljöarbete.

Innehåll
Förebyggande miljöskyddslösningar kräver kunskap om processer, produkter och management, och således kommer kursdeltagarna att övas i att söka lösningar som använder såväl tekniska som managementinriktade verktyg och metoder. Med utgångspunkt i deltagarnas ingenjörsbakgrund kommer projektarbetena att belysa förebyggande miljöskyddsarbete inom tillämpade industrifall. Kursmomenten skall behandla processintegrerat miljöskyddsarbete, inklusive: ledning och styrning av miljöarbete (bl a befintliga miljömanagementstandarder som ISO 14000 och EMAS), olika former av miljörevisioner och miljöräkenskaper, åtgärder för att effektivisera energianvändning (övervakning, underhåll, etc), vattenanvändning (återanvändning av processvatten, vattensnål teknik, etc.), samt avfalls- och utsläppsminimering genom effektivare råvaruanvändning (processmodifieringar, on-site recycling, good housekeeping, etc.). Vidare kommer produktrelaterade frågor som livscykelanalyser, miljöanpassad produktdesign etc att belysas. Kursen kommer även att i ett vidare perspektiv belysa industriell utveckling och ingenjörens roll och ansvar i att miljöanpassa industriell verksamhet. Kursen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier där metoder och verktyg diskuteras, samt ett projektarbete med industriell tillämpning.

Litteratur
Kurskompendier (IIIEE).