Kursplan för läsåret 2002/2003
BIOFYSIKALISK KEMIKFK032
Biophysical Chemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K4Bi. Kursansvarig: Docent Sara Linse, sara.linse@bpc.lu.se. Prestationsbedömning: Inlämnings uppgifter, skriftlig tentamen samt laborationer och muntliga presentationer. Webbsida: http://www.bpc.lu.se/education/kurser.

Mål
Kursen vill ge en allsidig introduktion till hur fysikalisk- kemiska principer och metoder kan utnyttjas för att förstå uppbyggnaden av biologiska makromolekyler, främst proteiner, och för att experimentellt studera dessas tredimensionella struktur och dynamiska egenskaper.

Innehåll
Kursen inleds med en översikt av den strukturella uppbyggnaden av biologiska makromolekyler, och fysikaliska principer för makromolekyler. Vidare behandlas proteiners termiska stabilitet och stabilitet i olika lösningar samt principerna för deras veckning liksom även metoder att studera dessa egenskaper.

Stor vikt läggs vidare vid en presentation av grunderna för en rad biofysikaliska metoder med betydelsefulla tillämpningar vid studier av sambanden mellan proteinmolekylers funktionella egenskaper och deras struktur och dynamik: röntgen diffraktion, olika optiska metoder som tidsupplöst och "steady state" fluorescens spektroskopi med eller utan polarisering av ljuset, Fourier transform (FT) spektroskopi, cirkulär dikroism (CD) spektroskopi samt NMR spektroskopi.

Litteratur
Chreigton, T.E: Proteins, 2nd ed, W.H.Freeman & Co Laborationshandledningar.