Kursplan för läsåret 2002/2003
ENZYMTEKNOLOGIKBK031
Enzyme Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valbar för: K4Bi, K4Bt. Kursansvarig: Professor Patrick Adlercreutz, professor Per-Olof Larsson och univ lektor Mats-Olle Månsson. Förkunskapskrav: KBK010 Biokemi AK. Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig tentamen. Webbsida: http://www.tbiokem.lth.se/Homepage/Kursen/ET/EThomepage.html. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Mål
Kursens mål är att ge god inblick i teknisk användning av biokatalysatorer.

Innehåll
Kursen behandlar stabilisering av enzymer, användning av enzymer i organiska lösningsmedel och enzymimmobilisering. Vidare beskrivs enzymanvändning för analys (biosensorer), för omvandling och förädling av livsmedel och för industriell produktion av finkemikalier. Viktiga experimentella tekniker tas upp. Laborationerna genomförs som forskningsanknutna projekt.

Litteratur
Kompendium i Enzymteknologi, utdelat material.