Kursplan för läsåret 2002/2003
BIOKEMIKBK011
Biochemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: B2. Kursansvarig: Professor Per-Olof Larsson och univ lektor Mats-Olle Månsson, Per-Olof.Larsson@tbiokem.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig tentamen. Webbsida: http://www.tbiokem.lth.se/Homepage/Kursen/Education.html.

Mål
Kursens mål är att ge basala kunskaper om cellens metabolism och genetiska uppbyggnad. I kursens tillämpade del är målet att ge en inblick i bioteknikens möjligheter.

Innehåll
Kursen behandlar cellens uppbyggnad samt struktur, funktion, syntes och nedbrytning av biologiska makromolekyler (proteiner, nukleinsyror, kolhydrater och lipider). Vidare behandlas enzymatisk katalys och intermediär metabolism, inklusive fotosyntes. Genteknikens metoder och möjligheter belyses. Den tillämpade delen omfattar användning av enzymer och celler i tekniska tillämpningar. Laborationen omfattar upprening av proteiner.

Litteratur
Stryer, Lubert, Berg, Jeremy M. and Tymoczko, J.L.: Biochemistry, W.H. Freeman & Co, San Francisco, 2002, uppl. 5. Kompendium i tillämpad biokemi.