Kursplan för läsåret 2002/2003
BIOLOGI FÖR KKBI010
Biology

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K4Mi. Valbar för: K4Lä. Kursansvarig: Bodil Sjögreen, Bodil.Sjogreen@zoofys.lu.se. Förkunskapskrav: KBK010 Biokemi AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.biol.lu.se/zoofysiol/KBI010.

Mål
Kursen ska ge inblick i valda delar av grundläggande djurfysiologi och växtfysiologi.

Innehåll
Djurorganismens uppbyggnad och funktioner med tonvikt på fysiologiska mekanismer. En översikt ges av funktionerna hos olika organsystem, t. ex. nervsystemet, rörelseapparaten, cirkulationssystemet, andningsorganen och njurarna. Vissa farmakologiska tillämpningar kommer att belysas. Växternas anatomi och fysiologi med inriktning på vatten- och näringsupptag, transport, fotosyntes, utveckling och rörelser. Vissa tillämpningar inom hortikultur och agrikultur kommer att belysas.

Litteratur
Mader, Sylvia S.: Biology, senaste uppl., Mc Graw Hill, Utdelade kompendier.