Kursplan för läsåret 2002/2003
KEMISK APPARATTEKNIK, FORTSÄTTNINGSKURSKAT650
Chemical Engineering, Extended Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IK2. Kursansvarig: Thomas Olsson, thomas.olsson@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Matematisk analys (FMA635). Prestationsbedömning: Muntlig tentamen. För slutbetyg fordras godkända inlämningsuppgifter och laborationer. Webbsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger utökade kunskaper och färdigheter i strömningslära, värmeöverföring, termodynamik och masstransport samt i kemitekniska enhetsoperationer som bygger på dessa fysikaliska grunder. Kursen förstärker kopplingen till industriell verksamhet samt utvecklar de studerandes samarbetsförmåga vilket bidrar till att öka den yrkesmässiga attityden till ämnet.

Relevans för en miljömässigt uthållig utveckling: Kursen ger kunskaper om och färdigheter i kemitekniska enhetsoperationer som används i miljötekniska processer inom speciellt vatten- och luftvård.

Innehåll
· Strömningslära

· Mekaniska separationsprocesser

· Värmetransport

· Teknisk termodynamik

· Separationsprocesser baserade på masstransport

Litteratur
McCabe, W. L., Smith, J. C., Harriott, P.: Unit Operations of Chemical Engineering. Sixth Ed., McGraw-Hill, 2001, ISBN 0-07-112738-0
Hellsten, G.: Tabeller och diagram. Almqvist & Wiksell, 1992, ISBN 0-07-118173-3
Utdelat material