Kursplan för läsåret 2002/2003
KEMISK APPARATTEKNIKKAT641
Chemical Engineering

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBIO2, IK2. Kursansvarig: Thomas Olsson, thomas.olsson@hbg.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Matematisk analys (FMA635). Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg fordras godkända inlämningsuppgifter och laborationer. Webbsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger kunskaper och färdigheter i strömningslära, värmeöverföring och masstransport samt i kemitekniska enhetsoperationer som bygger på dessa fysikaliska grunder. Speciell vikt läggs vid processer av betydelse inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Miljö-, ekonomi- och kvalitetsaspekter integreras i de olika kursmomenten.

Innehåll
· Strömningslära

· Mekaniska separationsprocesser

· Värmetransport

· Diffusion och masstransport

· Separationsprocesser baserade på mass- och värmetransport

Relevans för en miljömässigt uthållig utveckling: Kursen ger kunskaper om och färdigheter i kemitekniska enhetsoperationer som används i miljötekniska processer inom speciellt vatten- och luftvård.

Litteratur
McCabe, W L, Smith, J C, Harriott, P: Unit Operations of Chemical Engineering, Sixth Ed, McGraw-Hill 2001, ISBN 0-07-112738-0.
Hellsten, G: Tabeller och diagram, Almqvist & Wiksell 1992, ISBN 0-07-118173-3.
Utdelat material.