Kursplan för läsåret 2002/2003
PARTIKELTEKNOLOGIKAT080
Particle Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valbar för: K4Lä, K4Pd, K4Pk. Kursansvarig: Professor Anders Axelsson, Anders.Axelsson@kat.lth.se. Förkunskapskrav: Grundkurser i Kemisk Apparatteknik eller motsvarande. Prestationsbedömning: För betyg godkänd fordras närvaro vid föreläsningar och seminarier, deltagande i förelagda obligatoriska övningsuppgifter samt godkänt projektarbete. Webbsida: http://www.kat.lth.se. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Mål
Kursen skall ge kunskaper om partiklar och partikelsamlingar i strömningsfält partikel-partikelinteraktioner i samband med olika partikelenhetsoperationer. Speciellt belyses partikelapplikationer inom läkemedelsindustrin.

Innehåll
Karakterisering av enskilda partiklar. Specifik yta och porositet. Permeatri. Karakterisering av partikelsamlingar. Mätutrustning. Provtagning. Lagring. Blandning. Segregering. Tranport. Krossning/Malning. Siktning. Mekanismer vid agglomerering av partiklar. Granulering. Kompaktering. Tablettering. Fluidisering. Dragering av partiklar.

Litteratur
Coulson-Richardson: Chemical Engineering, Volume Two, Particle Technology and Separation Processes, 4th edition. Coulson-Richardson, Butterworth-Heinemann, 1996. Aulton: Pharmaceutics - The Science of Dosage Form Design, 2nd edition, Churchill-Livingstone, 2002. Material som tillhandahålles av Kemisk apparatteknik.