Kursplan för läsåret 2002/2003
KEMISK APPARATTEKNIK, SEPARATIONSPROCESSERKAT031
Separation Processes, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: B2, K2. Kursansvarig: Professor Ann-Sofi Jönsson, ann-sofi.jonsson@kat.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Kemisk apparatteknik, Transportprocesser. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektuppgift.

Mål
Ge kunskaper om:

Innehåll
Följande frågeställningar tas upp i kursen:

En projektuppgift omfattande ett större separationsproblem genomförs. Avsikten är att ge kursdeltagarna möjlighet att omsätta sina nyvunna kunskaper på processer i kemisk och bioteknisk industri. Projektuppgiften redovisas skriftligt och muntligt.

Tre laborationer genomförs. Laborationerna fokuserar på separationsutrustningars utformning och handhavande och är kopplade till beräkningar av processernas prestanda.

Litteratur
Chemical Engineering, Volume 2 - Particle Technology and Separation Processes (Fourth Edition), J.M. Coulson, J.F. Richardson, J.R. Backhurst and J.H. Harker, Butterworth-Heinemann (1996).