Kursplan för läsåret 2002/2003
KROMATOGRAFISK BIOANALYSKAK070
Chromatographic Bio Analysis

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valbar för: K4Bi, K4Mi. Kursansvarig: Univ lektor Staffan Nilsson, Staffan.Nilsson@teknlk.lth.se. Förkunskapskrav: KAK050 Kromatografisk analys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, projektlaboration. Webbsida: http://www.tak.lth.se. Övrigt: Antalet kursdeltagare är begränsat.

Mål
Kursen avser att ge färdigheter och kunskaper i separationsbaserade analytisk-kemiska metoder som används vid karakterisering och kvantitering av lågmolekylära och makromolekylära ämnen inom bl a läkemedelsanalys, livsmedelsanalys, miljöanalys, polymeranalys, analytisk bioteknologi och biokemisk analys.

Innehåll
Provupparbetning. Särskilt tillämpningen vid bioanalys.
Mikrokolonnteknik i vätskekromatografi och kapillärelektrofores.
Makromolekylanalys. De speciella kraven vid analys av proteiner inom molekylärbiologin berörs med bl a läkemedelsproteiner som exempel. Möjligheterna till polysackaridanalys hos livsmedel och modifierade naturliga råvaror belyses. Masspektrometri med betoning på LC-MS med elektrosprayjonisation samt matrisassisterad laserdesorptions - tidsflyktsmasspektrometri behandlas.
Tillämpningsområden. Läkemedelsanalys: speciellt betonas enantiomeranalys, produktanalys med betoning på hållbarhetsanalys och utlösningsprofil hos läkemedelsberedningar, samt bioanalys såsom analysmetodik vid faramkokinetiska undersökningar. Kromatografi-masspektrometri behandlas. Analytisk bioteknologi: proteinkarakterisering och peptidanalys med vätskekromatografi, kapillärelektrofores och masspektrometri, speciellt avseende rekombinanta proteiner och läkemedelspeptider. Betoning på exklusionskromatografi (SEC) och fältflödesfraktionering (FFF) vid analys av proteinaggregering samt omvändsfaskromatografi, jonbyteskromatografi och kapillärelektrofores (CE) vid peptid- och proteinkarakterisering, även i samband med peptidkartering efter trypsinnedbrytning samt aminosyresekvensering. Användningen av matrisassisterad laserdesorptionsjonisations-tidsflyktsmasspektrometri (MALDI-TOF) och vätskekromatografi-elektrosprayjonisation (LC-ESI) vid peptid- och proteinanalys behandlas.
Livsmedelsanalys: poly- och oligosackarider med SEC, FFF och pulsad amperometrisk detektion.
Polymeranalys: SEC och FFF av syntetiska samt modifierade naturliga polymerer behandlas.
Detektionssystem. Elektrokemiska, optiska (UV-spektrofotometri, fluorimetri, ljusspridning) samt masspektrometriska detektorer behandlas.

Litteratur
Skoog, D.A., Holler, J.F. and Nieman, T.A., Principles of Instrumental Analysis, Fifth ed., Saunders College Publ., 1998.
Kompendier.