Kursplan för läsåret 2002/2003
INDUSTRIDESIGNPROJEKT IIIDE096
Industrial Design Project II

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt 80 % närvaro vid föreläsningar och seminarier. Webbsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Kursens mål är att träna tidigare förvärvade kunskaper inom designarbetet och att utveckla sitt eget förhållningssätt till industriell design. Studenterna ges möjlighet att arbeta individuellt eller i mindre grupper.

Innehåll
Ett problem väljs, som genom utformning av en ny produkt, skall lösas och visualiseras med hjälp av kunskaper som förvärvats i ovan nämnda kurser.

Litteratur
Jordan P. Designing pleasurable products. 2000. An introduction to the new human factors. Taylor & Francis, UK.